Zmluvné obchodné podmienky 

Tieto zmluvné obchodné podmienky sú platné pre kúpu a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.svecicky.sk, www.motyliky.sk, www.panskemotyliky.sk (ďalej len "e-shop"), ale iba v tom prípade, že kupujúci je považovaný za spotrebiteľa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.


1.    ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 1.1 Ja som Váš predajca: 

Mgr. Katarína Blaško Švecová s miestom podnikania: Mraziarenská 17, 821 08 Bratislava, pričom táto adresa je aj adresou, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný písomný podnet.

 IČO: 459 536 78

DIČ: 107 585 1997

Zapísana v Živnostenskom registri vedenom OÚ Bratislava

Číslo živnostenského registra: 580-46704

 Telefónne číslo: 00421 911 955 917

e-mail: katka@svecicky.sk

 Bankové spojenie: FIO banka, a.s.

IBAN: SK7183300000002800719100

SWIFT: FIOZSKBAXXX

 (ďalej len "predávajúci")

 1.2 Vy ste superský spotrebiteľ - kupujúci, a to v zmysle údajov, ako ste tieto vyplnili v objednávke prostredníctvom internetovej stránky alebo pri registrácii v e-shope (ďalej len „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“). Kupujúci vyplnením údajov o kupujúcom prostredníctvom internetu zároveň potvrdzuje správnosť týchto údajov ním uvedených.

1.3 Kúpna zmluva Odoslaním objednávky prostredníctvom e-shopu kupujúci zasiela návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Takáto zmluva je záväzne uzavretá prijatím tohto návrhu predávajúcim a to zaslaním e–mailového potvrdenia o akceptovaní objednávky, ktoré pošle predávajúci kupujúcemu. Od tohto momentu je uzatvorená zmluva v zmysle údajov zadaných alebo vybratých kupujúcim zadaných prostredníctvom webového sídla predávajúceho v spojení s týmito zmluvnými obchodnými podmienkami.

1.4 Tovar tovarový Tovar zobrazený v e-shope bude vyrobený ručne na zákazku pre kupujúceho na základe uzatvorenej zmluvy. Pokiaľ sa nachádza v e-shope pri jednotlivom výrobku fotografia, tak vzhľadom k tomu, že výrobok ešte len bude vyrobený, táto fotografia nezobrazuje výsledný vzhľad ani vlastnosti tovaru. Keďže ide o elektronické zadanie zákazky a zobrazenie farieb na Vašom monitore môže byť odlišné ako sú farby materiálov v skutočnosti, ponúkame Vám možnosť zaslania vzorky konkrétnej látky (materiálu) poštou a overenie si farby ešte pred samotnou výrobou v cene poštovného (1,50 ). Túto sumu je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet. V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte pred objednaním tovaru. V prípade, že nemáte záujem o overenie si farby materiálu za prípadnú farebnú odchýlku na našich produktoch a Vašom monitore nezodpovedáme. Tak ako sa nemusí zhodovať farba fotografie tovaru na Vašom monitore so skutočnou farbou tovaru, tak fotografia tovaru nezobrazuje ani výsledný vzor dodávaného tovaru, nakoľko napríklad pri výrobe pravdepodobne bude konkrétna časť látky vystrihnutá odlišne, a tak celkovo výsledný vzhľad tovaru nemusí zodpovedať skutočnému vyhotoveniu. Fotografia tovaru zobrazená na internetovej stránke teda nie je záväzným zobrazením tovaru, ktorý ešte len bude vyrobený.

1.5 Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

1.6 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať v dohodnutej lehote a zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu vopred.

 

2.    OBJEDNÁVKA        

 2.1. Kupujúci objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom „Nákupného košíka“.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a prizvisko, poštovú (na doručovanie) a fakturačnú adresu. Ďalej v objednávke označí názov tovaru, počet kusov tovaru, požadovaný spôsob platby a doručenia a prípadné úpravy tovaru (poznámka pri objednávke).

 

3.    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 3.1. Na základe zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon č. 102/2014 Z. z. v platnom znení"), ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení, kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a.     Tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

b.     Dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

c.     Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Ak predávajúci poskytol kupujúcemu informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v tomto odseku (odo dňa prevzatia tovaru), lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol kupujúcemu informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení ani v dodatočnej lehote 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej vyššie v tomto odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej vyššie v tomto odseku (odo dňa prevzatia tovaru). Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3.2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a.     Poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

b.     Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

c.     Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

d.     Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

e.     Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

f.       Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

g.     Predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

h.     Vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

i.       Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

j.       Predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

k.     Poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

l.       Poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

3.3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdáva predávajúci v prílohe týchto zmluvných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

3.4. Predávajúci je povinný na základe zákona bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

3.5. Účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo zo zákona od zmluvy odstúpiť.

3.6. Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo odo zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení.

3.7. Ak sa plnenie stane nemožným, povinnosti dlžníka plniť zanikne. Plnenie nie je nemožné, najmä ak ho možno uskutočniť aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase. Ak sa nemožnosť týka len časti plnenia, zanikne povinnosť, len pokiaľ ide o túto časť; veriteľ má však právo ohľadne zvyšujúceho plnenia od zmluvy odstúpiť. Ak však z povahy zmluvy alebo z účelu plnenia, ktorý bol dlžníkovi známy v čase uzavretia zmluvy, vyplýva, že plnenie zvyšku záväzku nemá pre veriteľa žiaden hospodársky význam, zaniká záväzok v celom rozsahu, ibaže veriteľ bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nemožnosti časti plnenia dozvedel, oznámil dlžníkovi, že na zvyšku plnenia trvá.

3.8. Kupujúci je najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostreníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

3.9. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa §3 ods. 1 písm. i) zákona č.102/2014 Z. z. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy uzavretej na diaľku znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

3.10.     Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa §3 ods. 1 písm. h) zákona č.102/2014 Z. z.

 

4.    CENA, PLATOBNÉ, DODACIE A PREBERACIE PODMIENKY

 4.1. Cena tovarov je vždy uvedená pri fotke a popise konkrétneho tovaru.

4.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke tovaru a odsúhlasenú akceptáciou tejto objednávky (návrhu na uzatvorenie zmluvy) predávajúcim, a to vrátane dohodnutých nákladov na doručenie tovaru (poštovné a balné) v závislosti od kupujúcim zvoleného spôsobu platby a doručenia zo spôsobov uvedených v ďalšom odseku týchto podmienok vo výške uvedenej v nasledujúcom odseku (ďalej len "kúpna cena") bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený vyššie.

4.3. Spôsob doručenia tovaru si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope.

a.         Pri platbe vopred na účet a po dohode dátumu a času je možný osobný odber v Bratislave (Záhradnícka 72). Poštovné a balné 0.

b.       Pri platbe na účet vopred zasielame 1.tr. doporučene v rámci SR prostredníctvom Slovenskej pošty (Poštovné a balné 1,90). Táto služba nezahrňuje telefonický kontakt pri doručení. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese doručenia uvedeného v objednávke, je balík uložený na príslušnej pobočke pošty po dobu 18 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto doby a v prípade nevyzdvihnutia balíka je balík vrátený späť predávajúcemu. Pre opätovné zaslanie tovaru nás prosím kontaktujte pre opätovné stanovenie poštovného.

c.         Pri platbe na účet vopred zasielame doporučene v rámci SR prostredníctvom Slovenskej pošty - služba Kuriér (Poštovné a balné 7). Táto služba zahrňuje telefonický kontakt predom pri doručení.

d.       Pri platbe na účet vopred zasielame 1.tr. doporučene v rámci ČR cez Slovenskú a českú poštu (Poštovné a balné pre balík do 100g (vrátane) 2,60. Poštovné a balné pre balík nad 100g 4,30). Táto služba nezahrňuje telefonický kontakt pri doručení. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese doručenia uvedeného v objednávke, je balík uložený na príslušnej pobočke pošty po dobu 18 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto doby a v prípade nevyzdvihnutia balíka je balík vrátený späť predávajúcemu. Pre opätovné zaslanie tovaru nás prosím kontaktujte pre opätovné stanovenie poštovného.

e.         Pre zaslanie tovaru mimo SR a ČR, nás prosím kontaktujte a Vaše poštovné a balné stanovíme individuálne.

4.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote od 5 do 30 kalendárnych dní od pripísania kúpnej ceny v celom rozsahu (vrátane poštovného a balného) na účet predávajúceho.

4.5. Dodacia lehota môže byť stanovená individuálne len po vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim. Preto, ak potrebujete tovar doručiť skôr ako je uvedené v predchádzajúcom bode, napíšte nám ešte pred jeho objednaním a preverte si tak prosím aktuálny voľný termín na výrobu výrobku.

4.6. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v prvý deň pokusu doručovateľa o jeho doručenie na adrese uvedenej kupujúcim - v prípade dodania prostredníctvom doručovateľa alebo v dohodnutom čase pri osobnom odbere. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s poštovým doručovateľom spísať protokol o týchto skutočnostiach.  Kupujúci je ako veriteľ vo vzťahu k dodaniu tovaru v omeškaní, ak neprijal riadne ponúknuté plnenie alebo neposkytol v čase plnenia súčinnosť potrebnú na dodanie tovaru. V takých prípadoch je kupujúci najmä povinný nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu tým vznikli. Ďalej naňho prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy veci. Okrem toho je predávajúci oprávnený žiadať od veriteľa náhradu iných škôd spôsobených mu omeškaním, ak možno veriteľovi pripočítať zavinenie.

4.7.  Poštový podnik zodpovedá odosielateľovi za škodu, ktorá vznikla odosielateľovi

a.     Nedodaním, stratou, poškodením, zničením alebo odcudzením doporučenej zásielky, poistenej zásielky, úradnej zásielky alebo balíka, alebo časti ich obsahu.

b.     Nedodaním poštovej zásielky so zaručenou lehotou dodania v lehote dodania podľa poštových podmienok.

Adresát - kupujúci má právo na náhradu škody voči poštovému podniku za škodu, ktorá vznikla poškodením poštovej zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej dodaní, ak preukáže, že poškodenie vzniklo počas distribúcie tejto poštovej zásielky a najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni dodania poštovej zásielky uplatní reklamáciu a odovzdá poštovému podniku poškodenú poštovú zásielku aj s obalom. Právo na náhradu škody podľa prvej vety musí adresát uplatniť do šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybrania poštovej zásielky inak toto právo zanikne. Adresát má nárok na náhradu škody v rozsahu podľa §39 zákona č.324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zníženú náhradu škodyz poškodenia tej istej poštovej zásielky priznanú odosielateľovi.

4.8. Za škodu, za ktorú zodpovedá poštový podnik v zmysle uvedeného, patrí odosielateľovi podľa §39 zákona č.324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov náhrada škody v tomto rozsahu:

a.     Dvadsať násobok poštovej sadzby za službu doporučene podľa tarify, ak ide o nedodanie doporučenej zásielky alebo o zničenie jej obsahu.

b.     Skutočná škoda, najviac však dvojnásobok najnižšej poštovej sadzby podľa tarify za každých 500g obsahu, ak ide o nedodanie nepoisteného balíka, o jeho poškodenie alebo o úbytok jeho obsahu.

c.     Skutočná škoda, najviac však do uvedenej ceny, ak ide o nedodanie poistenej zásielky, jej zničenie, poškodenie obsahu alebo úbytok obsahu.

d.     Trojnásobok zaplatenej poštovej sadzby, ak ide o poštovú zásielku so zaručenou lehotou dodania, ktorá nebola dodaná v lehote dodania podľa poštových podmienok.

e.     Skutočná škoda vo výške uvedenej v poštovom poukaze, ak ide o nedodanie alebo nevrátenie poukázanej platby v poštovom platobnom styku alebo

f.       Zaplatená poštová sadzba, ak ide o zapísanú poštovú zásielku inú ako podľa predchádzajúcich písmen a) až e).

Odosielateľovi patrí okrem náhrad škody aj vrátenie zaplatenej poštovej sadzby, ak ide o poštové zásielky podľa predchádzajúcich písmen b) a c).

Odosielateľovi nepatrí

a.     Náhrada škody za nedodanie, stratu, odcudzenie, zničenie ani poškodenie s úbytkom obsahu poštovej zásielky, ktorá nie je zapísaná, a poštovej zásielky, ktorá je podľa poštových podmienok oslobodená od poštových sadzieb.

b.     Náhrada škody za oneskorené dodanie poštovej zásielky bez zárzčnej lehoty dodania a

c.     Ušlý zisk ani náhrada inej škody.

Náhrada škody sa poskytuje v peniazoch. Na poštovné sadzby sa použije tarifa platná v čase vybrania poštovej zásielky. Poštový podnik môže v poštových podmienkach upraviť aj väčší rozsah náhrady škody, ako je uvedený v odseku 1, alebo priznať náhradu škody aj v prípadoch uvedených v odseku 3.

Na náhradu škody z medzinárodného poštového styku platia pravidlá pre medzinárodný poštový styk.

4.9. Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.

 

5.    ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 5.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (ďalej len "záruka").

5.2. Záručná doba je 24 mesiacov. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (ďalej len "záručný list"). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby. Keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré sú spôsobené jeho nesprávnym používaním, opotrebením, neodborným zásahom kupujúceho do produktu alebo zlou údržbou. Reklamácia nebude uznaná pri mechanických chybách vykonaných vinou kupujúceho, preťažovaní produktu a používaním produktu v nevhodných  alebo neobvyklých podmienkach.

5.3. Ak ide o vadu, ktorú je možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru alebo závažnosti vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí žiadne závažné ťažkosti.

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.5. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (viď tieto obchodené podmienky); na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď (vybavením reklamácie sa rozumie v tomto prípade ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie), v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhotovenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty a vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa prvej vety tohto odseku.

5.7. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelné vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.8. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča, aby kupujúci telefonicky alebo emailom vopred oznámil predávajúcemu, že daný produkt vykazuje vadu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa vieme dohodnúť na ďalšom postupe pri vybavovaní reklamácie a ušetríme si tak čas a nervy :)

 

6.   Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

 6.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho právo.

6.2. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete tu:

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporov nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/391/20160201.html

alebo tu:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Kupujúci môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Kupujúci sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK

 

7.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa GDPR 

Pri nákupe sa u mňa môžete cítiť bezpečne. V tomto bode Zmluvných podmienok nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránim Vaše súkromie a teda to, aké údaje získavam, ako ich používam, s kým ich zdieľam, ako môžete spracúvanie kontrolovať. Informácie o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránim a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov som ja: Mgr. Katarína Blaško Švecová s miestom podnikania: Mraziarenská 17, 821 08 Bratislava, IČO: 459 536 78   DIČ: 107 585 1997, Zapísana v Živnostenskom registri vedenom OÚ Bratislava, Číslo živnostenského registra: 580-46704

e-mail: katka@svecicky.sk

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v týchto Zmluvných obchodných podmienkach, môžete ma kontaktovať  emailom alebo písomne na adrese spoločnosti uvedenej vyššie.

Aké údaje zbieram?

Pri poskytovaní mojich služieb získavam o Vás nasledujúce údaje:

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od Vás požadujem údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých Vám nákup neviem zaslať a Vašu objednávku vybaviť, ako Vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

V mojom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá mi poskytne jedine informáciu o úspešnosti Vašej platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby som vedela platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

Údaje získané pri využívaní služieb

Keď využívate moje služby, získavam aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa Vašich interakcií s mojimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na moje stránky (www.motyliky.sk www.panskemotyliky.sk www.svecicky.sk www.facebook.com/svecicky www.instagram.com/svecicky ), čo na nich vyhľadávate. Takisto tiež uchovávam Vaše recenzie a komentáre na sociálnych sieťach, v prípade, že ste sa zapojili napríklad do súťaže alebo ste prispeli ku konverzácii komentovaním mojich príspevkov (fotky, komenty, oznamy, blog). Získavam tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k mojim stránkam a službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o Vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k stránkam pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Ako údaje používam?

Údaje, ktoré som o Vás získala, využívam na nasledovné účely:

Poskytovanie mojich služieb

Na základe údajov, ktoré od Vás získavam, Vám viem dodať moje služby v súlade s týmito Zmluvnými obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od Vás získam pri vytváraní objednávky, používam výlučne len na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním alebo uhradením celkovej sumy. V prípade osobného odberu na dohodnutí presného času stretnutia. Tieto údaje taktiež potrebujem do môjho účtovného a fakturačného poriadku.

Komunikácia s Vami

Vaše kontaktné údaje používam na zaslanie oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chcem reagovať na Vaše oslovenie, keď sa ma pýtate, čo sa deje s Vašou objednávkou, chcete mi nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne ma požiadate o inú zmenu Vašich údajov vo Vašej objednávke alebo zmenu /úpravu objednaného tovaru. Kontaktné údaje ako aj údaje o Vašich nákupoch spracúvam v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Ak ste mi k tomu udelili súhlas, posielam Vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov viete ľahko zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.

Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávam, používam aj na zlepšenie a personalizáciu mojich služieb, ako aj na marketing. Napríklad údaje o Vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste u mňa kúpili, využívam na to, aby sme Vám vedela odporučiť iné produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať, a aby som Vám na stránkach zobrazovala obsah, ktorý je tým pre Vás relevantný.

Informácie o návštevách a pohybe na mojich stránkach a ich jednotlivých sekciách a zobrazených produktoch využívam aj pre účely reklamy a marketingu, na mojej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívam na analytické účely, aby som rozumela, ako ľudia používajú moju internetovú stránku, a aby som ju vedela spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používam tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby som reagovala na nároky, ktoré boli voči mne uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú moju činnosť, a aby som vymáhala prípadné nároky, ktoré mi vznikli.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívam aj cookies a podobné nástroje.

Právne základy

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov Vás musím informovať o právnych základoch spracúvania Vašich osobných údajov, ktorými sú:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru ale aj v prípade Vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži.
 2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu, v prípade zasielania komunikácie o pracovných miestach alebo pri zaradení uchádzačov do databázy kandidátov. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách môžete odvolať priamo v každom maili, ktorý Vám s týmito údajmi zašlem.
 3. Plnenie mojich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v mojom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad mojou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
 4. Môj oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii mojich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako som uviedla vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujem, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv. Pokiaľ chcete o tomto posúdení vedieť bližšie informácie, napíšte mi na katka@svecicky.sk

 Komu údaje sprístupňujem?

Vaše osobné údaje nezverejňujem, nesprístupňujem, neposkytujem žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Ak to odo mňa požadujete

Osobné údaje zverejňujem alebo sprístupňujem, pokiaľ to odo mňa požadujete. Zverejnenie uskutočňujem v prípadoch, keď využijete funkcie sociálnych sietí a zverejníte Vašu recenziu alebo Váš komentár.

Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujem v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujem s nasledujúcimi spoločnosťami: Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

 V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí moji dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre mňa, na základe mojich pokynov a v súlade s týmito Zmluvnými obchodnými podmienkami. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Websupport, s.r.o. Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 63270/B (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 36 421 928, DIČ: 2021869234, IČ DPH: SK2021869234

Google Ireland Limited
(GSuite - ukladanie informácii o spotrebiteľských prieskumoch a súťažiach)

MailChimp / The Rocket Science Group LLC
(zasielanie newsletterov) 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA

 Analytické a reklamné služby

Pracujem tiež s partnermi, ktorí mi poskytujú analytické a reklamné služby. Tie mi umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú moju internetovú stránku, umiestňujú moju reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o Vašej interakcii s mojimi službami, ale aj inými stránkami.  

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžem tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby som vyhovela povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby som si uplatňovala moje prípadné nároky alebo sa obhajovala v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči mne.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujem osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad mojou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či moji právni a účtovní poradcovia a audítori.

Poďakovanie

V prípade špeciálnych akcií a zbierok, do ktorých sa prostredníctvom mňa zapojíte, napr. pri platbe sa rozhodnete zároveň venovať nejakú čiastku charitatívnej organizácii s ktorou spolupracujem, môže dôjsť k poskytnutiu vašich kontaktných údajov tejto organizácii aby vám mohla poďakovať za poskytnutú podporu. Vždy sa Vás však dopredu opýtam, či si želáte, aby boli Vaše osobné údaje poskytnuté konkrétnej organizácii alebo chcete zostať v anonymite.

Zverejnenie Vašej fotky na mojich internetových stránkach

V prípade, že mi zašlete Vašu fotografiu ako recenziu na moje výrobky a dáte mi súhlas (prostredníctvom mailovej komunikácie alebo komunikácie prostredníctvom sociálnych sieti) na jej zverejnenie, Vašu fotku použijem verejne napríklad ako je to TU

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášam. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Ako vaše údaje chránim?

Pracujem tak, aby som sa uistila, že Vaše osobné údaje sú u mňa v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávam všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby som Vaše osobné údaje chránila. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre mňa vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránim pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení Vašich osobných údajov, prosím kontaktujte ma na katka@svecicky.sk.

Ako dlho údaje uchovávam?

Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávam počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V prípade, ak používam Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste mi udelili súhlas, uchovávam tieto údaje, kým mi príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Ako údaje používam? a Komu údaje sprístupňujem?, uchovám Vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musím Vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie Vašich osobných údajov ukončím. Tieto osobné údaje totiž môžem a občas musím spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú vaše práva?

Z tohto, že spracúvam Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budem Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia ku mne. V odôvodených prípadoch môžem uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budem informovať.

Ako si uplatniť Vaše práva?

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy  na katka@svecicky.sk alebo písomnej žiadosti na adresu Katarína Blaško Švecová,  Mraziarenská 17, 82108 Bratislava. 

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak mi uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby som si overila Vašu totožnosť a neposkytla Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať odo mňa potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvam, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvam, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budem Vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že moja spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete ma požiadať o ich opravu. Záleží mi na tom, aby som o Vás spracúvavala správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah so mnou dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvam, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u mňa uplatníte právo na vymazanie, vymažem aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budem informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo ma požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o Vás spracúvam nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvam na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvam ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesiem na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe môjho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na mojom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov mojou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na môj hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu. V prípade, ak žijete v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

 Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujem?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj ja využívam cookies, pixely a ďalšie technológie. V tomto článku Vám popíšem, ako fungujú a na čo ich potrebujem.

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo Vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používam cookies?

Súbory cookies mi umožňujú zapamätať si Vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo Vás zaujíma na mojej webovej stránke, či je pre Vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používam tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky môjho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Aké cookies používam?

 1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie mojej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by moja webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od Vás nepýtam súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujem aj cookies vďaka ktorým pre Vás uchovám obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení.
 2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti mojej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na mojej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po mojej stránke pohybujete, aby som ju vedela spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies som vykonala opatrenia, aby som zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtam si od Vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics - Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Hotjar - Adresa: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu a o možnosti vylúčiť používanie cookies zase tu.

 1. Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používam na to, aby som Vám na mojej stránke vedela zobrazovať obsah, ktorý Vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladám

© šVecičky

šVecky práva vyhradené

2013-2020